Stavebné povolenie

Od územného konania až po kolaudáciu

Stavebné povolenie možno charakterizovať ako rozhodnutie stavebného úradu, ktorým sa povoľuje realizácia stavebného zámeru. Základným právnym predpisom upravujúcim inštitút stavebného povolenia a proces jeho získavania je stavebný zákon. Dôležitým predpisom je taktiež správny poriadok, ktorý upravuje postup správnych orgánov.

Alternatívou k stavebnému povoleniu je ohlásenie stavby stavebnému úradu. Túto možnosť môže stavebník využiť v prípade, že jeho zámer spadá do rozsahu ustanovenia § 55 odst. 2 stavebného zákona. Príkladom takýchto stavebných zámerov môžeme uviesť drobné stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, stavebné úpravy, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, prípadne niektoré udržiavacie práce. Stavebný zákon vymenúva tiež stavby, pri ktorých sa nevyžaduje ani stavebné povolenie a ani ohlásenie stavebného úradu. Podľa § 56 sa jedná napríklad o nadzemné a podzemné vedenia elektronických komunikačných sietí, scénické stavby pre film a televíziu, konštrukcie vinohradov alebo reklamné stavby s informačnou plochou menšou ako 1.2 m2.

Obsahové náležitosti žiadosti o stavebné povolenie upravuje stavebný zákon v § 58 a nasl. V žiadosti o stavebné povolenie sa uvádza účel a spôsob užívania stavby, miesto stavby a predpokladaný čas jej skončenia. Okrem uvedeného musí stavebník preukázať, že je vlastníkom pozemku na ktorom má byť stavba realizovaná alebo že má k pozemku iné zodpovedajúce právo (napríklad právo z vecného bremena). Žiadosť musí byť doplnená tiež o doklady a predpísanú dokumentáciu vypracovanú oprávnenou osobou.

S podaním žiadosti o stavebné povolenie je spojená povinnosť uhradiť správny poplatok. Jeho výška sa líši podľa druhu zamýšľaného stavebného zámeru. V prípade stavby rodinného domu je podľa zákona o správnych poplatkoch stavebník povinný k úhrade poplatku vo výške 50 EUR. Stavebný úrad by mal vo veci rozhodnúť v lehote 30 dní. V prípade zložitejších prípadoch sa lehota predlžuje na 60 dní. Žiadosť o stavebné povolenie sa posudzuje v rámci stavebného konania, ktoré upravuje stavebný zákon v ustanovení § 60 a nasl.

Použiteľnosť informácií

Informácie uvedené v tomto článku majú iba všeobecný charakter a nie sú spôsobilé nenahradiť odborné poradenstvo. Aj napriek tomu, že obsah našich stránok pripravujeme s maximálnou starostlivosťou, nedokážeme vylúčiť chyby a nepresnosti zverejnených informácií. Z týchto dôvodov nepreberáme žiadnu zodpovednosť za ich použitie.

Prečítané 728 krát

Podobné odborné články

Stavebné úrady

Prečítané 1376 krát

Zákon radí medzi orgány stavebnej správy stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské úrady a Slovenskú stavebnú inšpekciu.

Dozvedieť sa viac

Kolaudačné rozhodnutie

Prečítané 1379 krát

Kolaudačné rozhodnutie je správne rozhodnutie, v ktorom príslušný stavebný úrad povoľuje užívanie stavby.

Dozvedieť sa viac

Slovami našich klientov

Jednoznačne veľká spokojnosť. Počas výstavby sme sa mohli plne venovať svojej práci a súkromnému životu. Za pol roka od začiatku výstavby sme mali domček pripravený na bývanie a navyše vyriešili pre nás projekčnú činnosť, vybavili stavebné povolenie a kolaudáciu. Môžeme len doporučiť.

Daniela z Veľkej Lúky

Projekty rodinných domov

od 214 880 € Mesačne od 1 012 €
Rodinný dom Rustikal 010

Rodinný dom Rustikal 010

Poschodový dom Zobraziť projekt domu
od 491 000 € Mesačne od 2 313 €
Rodinný dom Riviera 200

Rodinný dom Riviera 200

Poschodový dom Zobraziť projekt domu
od 236 586 € Mesačne od 1 115 €
Rodinný dom Premier 181

Rodinný dom Premier 181

Poschodový dom Zobraziť projekt domu

Naše webové stránky fungujú správne aj vďaka cookies. O ich používaní informujeme na stránke Pravidlá používania Cookies.