Stavebný dozor

Od územného konania až po kolaudáciu

Stavebný dozor môžeme charakterizovať ako súbor kontrolných a dozorových činností, ktorých zmyslom je dohliadať na to, či sú stavebné práce realizované podľa projektovej dokumentácie a v zmysle platných predpisov a noriem. V prípade stavebného dozoru môžeme považovať za relevantné dva právne predpisy, a to stavebný zákon, ktorý upravuje stavebný dozor ako inštitút stavebného práva a ďalej zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, ktorý stanovuje odborné predpoklady a upravuje skúšku odbornej spôsobilosti.

Osoba vykonávajúca činnosť stavebného dozoru podľa ustanovenia § 46b stavebného zákona sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení. Stavebný dozor ďalej sleduje vedenie stavebného denníka, zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia, vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.

Medzi ďalšie povinnosti súvisiace s činnosťou stavebného dozoru môžeme zaradiť aj prípadnú účasť na stavebnom a kolaudačnom konaní. Do pozornosti dávame tiež právnu úpravu stavebného dozoru v zákone o výstavbe (201/2022 Zb.), ktorý vstúpi v účinnosti 1.4.2024. Tento právny predpis vymedzuje povinnosti osoby vykonávajúcej stavebný dozor v ustanovení § 25.

Profesionálny stavebný dozor Vám môže ušetriť veľa starostí a nemalé peňažné prostriedky, a to v prípade svojpomocnej výstavby aj výstavby domu realizovanej stavebnou firmou.

Hľadáte stavebný dozor pre Váš projekt? Neváhajte nás kontaktovať. Naši odborníci Vám radi pomôžu.

Použiteľnosť informácií

Informácie uvedené v tomto článku majú iba všeobecný charakter a nie sú spôsobilé nenahradiť odborné poradenstvo. Aj napriek tomu, že obsah našich stránok pripravujeme s maximálnou starostlivosťou, nedokážeme vylúčiť chyby a nepresnosti zverejnených informácií. Z týchto dôvodov nepreberáme žiadnu zodpovednosť za ich použitie.

Prečítané 183 krát

Podobné odborné články

Stavebný dozor

Prečítané 184 krát

Úlohou stavebného dozoru je dohliadať na to, či sú stavebné práce realizované podľa projektovej dokumentácie a platných predpisov a noriem.

Dozvedieť sa viac

Stavebný denník

Prečítané 130 krát

Stavebný denník je dokument do ktorého príslušné osoby zapisujú všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku.

Dozvedieť sa viac

Stavebné úrady

Prečítané 1604 krát

Zákon radí medzi orgány stavebnej správy stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské úrady a Slovenskú stavebnú inšpekciu.

Dozvedieť sa viac

Kolaudačné rozhodnutie

Prečítané 1594 krát

Kolaudačné rozhodnutie je správne rozhodnutie, v ktorom príslušný stavebný úrad povoľuje užívanie stavby.

Dozvedieť sa viac

Naše webové stránky fungujú správne aj vďaka cookies. O ich používaní informujeme na stránke Pravidlá používania Cookies.