Stavebný denník

Od územného konania až po kolaudáciu

Základným právnym predpisom, ktorý vymedzuje pojem stavebný denník a vymenúva oprávnenia a povinnosti s týmto dokumentom spojené, je stavebný zákon (50/1976 Zb.). Uvedený právny predpis v ustanovení § 46d definuje stavebný denník ako dokument, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku, do ktorého sa zaznamenávajú všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Zákon ďalej spresňuje, že do stavebného denníka sa zapisujú všetky dôležité údaje o stavebných prácach, o vykonávaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonávaním stavby a autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby.

Stavebný denník by mal podľa zákona viesť stavbyvedúci, prípadne stavebník, a to od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác. Do stavebného denníka sú oprávnené robiť zápisy, a to dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti a urobené opatrenia, aj ďalšie osoby. Demonštratívne môžeme spomenúť osoby oprávnené vykonávať štátny stavebný dohľad, geodeti a kartografi stavby, projektanti, dodávatelia stavby alebo osoba vykonávajúce stavebný dozor.

To, či sa vedie stavebný denník sú v zmysle § 98 odst. 2 písm. c) stavebného zákona oprávnené zisťovať orgány štátneho stavebného dohľadu.

Použiteľnosť informácií

Informácie uvedené v tomto článku majú iba všeobecný charakter a nie sú spôsobilé nenahradiť odborné poradenstvo. Aj napriek tomu, že obsah našich stránok pripravujeme s maximálnou starostlivosťou, nedokážeme vylúčiť chyby a nepresnosti zverejnených informácií. Z týchto dôvodov nepreberáme žiadnu zodpovednosť za ich použitie.

Prečítané 131 krát

Podobné odborné články

Stavebný dozor

Prečítané 185 krát

Úlohou stavebného dozoru je dohliadať na to, či sú stavebné práce realizované podľa projektovej dokumentácie a platných predpisov a noriem.

Dozvedieť sa viac

Stavebný denník

Prečítané 132 krát

Stavebný denník je dokument do ktorého príslušné osoby zapisujú všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku.

Dozvedieť sa viac

Stavebné úrady

Prečítané 1606 krát

Zákon radí medzi orgány stavebnej správy stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské úrady a Slovenskú stavebnú inšpekciu.

Dozvedieť sa viac

Kolaudačné rozhodnutie

Prečítané 1596 krát

Kolaudačné rozhodnutie je správne rozhodnutie, v ktorom príslušný stavebný úrad povoľuje užívanie stavby.

Dozvedieť sa viac

Naše webové stránky fungujú správne aj vďaka cookies. O ich používaní informujeme na stránke Pravidlá používania Cookies.